تگ جاسوئیچی سیماران

محصول جدید

تگ جاسوئیچی سیماران می تواند به تمام محصولات کارتخوان سیماران اعم از پنل های کارتخوان فوژان و فراز و همچنین دستگاههای کارت خوان سیماران اضافه کرد.تگ جا سوئیچی سیماران قابل کارکرد با تمامی محصولات کارتخوان سیماران میباشد.

 

 

22,000 تومان

سیماران
متعلقات آیفون تصویری
تگ جاسوئیچی
سیماران Simaran
ایران
2/5 ساله

تگ جاسوئیچی سیماران می تواند به تمام محصولات کارتخوان سیماران اعم از پنل های کارتخوان فوژان و فراز و همچنین دستگاههای کارت خوان سیماران اضافه کرد.تگ جا سوئیچی سیماران قابل کارکرد با تمامی محصولات کارتخوان سیماران میباشد.

 

 

مــحصولات مرتبط