جدید صفحات هم پتانسیل (ارت مت) گالری تصاویر

صفحات هم پتانسیل (ارت مت)

محصول جدید

این صفحات جهت کاهش ولتاژ گام  و تماس در نقاط بحرانی که تردد زیادی نیز وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرداین صفحه ها را به شبکه ارت زمین باید متصل نمود.

0 تومان

EEM

این صفحات جهت کاهش ولتاژ گام  و تماس در نقاط بحرانی که تردد زیادی نیز وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد

این صفحه ها را به شبکه ارت زمین باید متصل نمود.

ااین صفحات از فولاد ST۳۷  تولید شده و مطابق استاندارد ASTM A۱۲۳ گالوانیزه گرم می شود.

مــحصولات مرتبط