پودر کاهنده مقاومت زمین گالری تصاویر

پودر کاهنده مقاومت زمین

محصول جدید

کاربرد این پودر در کاهش مقاومت الکتریکی زمین، جلوگیری از خوردگی صفحه مسی و اتصالات ارتینگ بوده که توانایی بسیار بالایی در جهت انتقال جریان داشته و باعث افزایش راندمان تخلیه جریان الکترونیکی کل سیستم ارت می گردد. این پودر کاهنده عاری  .ازهرگونه اسیدهای آلی و باکتریهای بدون هوازی می باشد

تماس بگیرید

RGR

کاربرد این پودر در کاهش مقاومت الکتریکی زمین، جلوگیری از خوردگی صفحه مسی و اتصالات ارتینگ بوده که توانایی بسیار بالایی در جهت انتقال جریان داشته و باعث افزایش راندمان تخلیه جریان الکترونیکی کل سیستم ارت می گردد. این پودر کاهنده عاری  .ازهرگونه اسیدهای آلی و باکتریهای بدون هوازی می باشد.

مــحصولات مرتبط