مواد کاهنده مقاومت CEM گالری تصاویر

مواد کاهنده مقاومت پایه کربن CEM

محصول جدید

نقش مواد کاهنده در مقاومت الکتریکی خاک  در سیستم زمین عبارتند از:

-رسیدن به مقاومت مطلوب سیستم زمین(نقش کاهنده مواد) ،افزایش طول عمر الکترود زمین در برابر خوردگی(نقش حفاظتی) و بهینه شئن حجم متریال مصرفی در سیستم زمین(نقش اقتصادی)

تماس بگیرید

نقش مواد کاهنده در مقاومت الکتریکی خاک  در سیستم زمین عبارتند از:

-رسیدن به مقاومت مطلوب سیستم زمین(نقش کاهنده مواد) ،افزایش طول عمر الکترود زمین در برابر خوردگی(نقش حفاظتی) و بهینه شئن حجم متریال مصرفی در سیستم زمین(نقش اقتصادی)

کاهش مقاومت سیستم زمین :

-ثبات و پایداری مقاومت سیستم زمین در فصول مختلف سال 

-قابل استفاده در هر شرایط محیطی ( با خوردگی کم و یا بالا ) و محیط های خشک 

-فاقد اثرات زیست محیطی ( عدم تاثیر بر آبهای زیر زمینی )

-عدم نیاز به نگهداری ، شارژ و تزریق آب 

-قابلیت بالا در جذب و حفظ رطوبت

-سهولت در اجرا

-فاقد نیترات ها ، سولفات ها و هرگونه مواد خورنده 

-تداوم چسبندگی بـه الکترود ارت

-دارای تاییدیه از آزمایشگاههای معتبر

مــحصولات مرتبط