کلمپ مسی پرسی گالری تصاویر

کلمپ مسی پرسی

محصول جدید

کلمپ یک نوع اتصال جدا شدنی ست یعنی می توان با باز کردن پیچ ها؛ سیم ها را از هم جدا کرد.این کلمپ به رو اکسترود و با مس خالص تولید گردید و جهت اتصال دو سیم مسی به یکدیگر مورد استفاده قرار میگیرد.طراحی این کلمپ به گونه ای است که نیاز به برش سیم اصلی جهت انشعاب نمیباشد.

تماس بگیرید

کلمپ مسی پرسی از مس با گریدهای C۱۰۱ و C۱۰۲ تولید می شود.
T
مقاومت ویژه الکتریکی این محصول ۸-۱۰*۱,۸۶ اهم متر می باشدو مقاومت ویژه الکتریکی برحسب (%IACS) برابر ۰,۵±۹۲ می باشد.
هدایت الکتریکی این محصول s/m ۷+۱۰*۵,۳۶۵ است.

کلمپ یک نوع اتصال جدا شدنی ست یعنی می توان با باز کردن پیچ ها؛ سیم ها را از هم جدا کرد. برای اتصال؛ هر سیم را در شیار خود قرار داده و پیچ ها را محکم می کنیم. داخل شیارها دندانه هایی تعبیه شده تا استقامت مکانیکی اتصال را افزایش دهد.

انتخاب کلمپ بر اساس سایز و جنس سیم انجام می شود.کلمپ ها ممکن است بعلت برقرار نشدن اتصال کامل و ایجاد اتصال سست قسمتی از آن سوخته بسوزد. این گونه موارد باعث بروز حادثه هایی مانند نوسان برق؛ بریده شدن سیم ها و جمپر ها و عملکرد حفاظت ها می شود و به اتصالات سست شناخته می شوند.

این کلمپ به رو اکسترود و با مس خالص تولید گردید و جهت اتصال دو سیم مسی به یکدیگر مورد استفاده قرار میگیرد.طراحی این کلمپ به گونه ای است که نیاز به برش سیم اصلی جهت انشعاب نمیباشد.

کلمپ مسی پرسی یا C-clamp مطابق استاندارد BS-7430 تولید شده و برای ایجاد اتصال قوی بین دو سیم موازی کاربرد دارد. بدین ترتیب که ابتدا سیم ها بطور موازی داخل کلمپ قرار می گیرند و سپس کلمپ با دستگاه مخصوص پرس می شود.کلمپ مسی پرسی از مس با درجه خلوص 99.9% و به روش اکسترود تولید می شود.

مــحصولات مرتبط