کابل مسی انعطاف پذیر ارت نمره 25

محصول جدید

میله های ارت کاپر باندمطابق استاندارد UL467 تولید می شوند. مغز داخلی این ملیه ها از فولاد بوده و پوشش بیرونی مس خالص می باشد. این میله ها در قطرهای نامی ۱۶ و ۲۰ میلی متر تولید می شوند. در میله های با قطر نامی ۱۶ میلی متر، قطر بدنه ۱۴,۲ میلی متر و قطر قسمت رزوه ۸/۵ اینچ می باشد.

تماس بگیرید

میله های ارت کاپر باندمطابق استاندارد UL467 تولید می شوند.مغز داخلی این ملیه ها از فولاد بوده و پوشش بیرونی مس خالص می باشد.این میله ها در قطرهای نامی ۱۶ و ۲۰ میلی متر تولید می شوند.در میله های با قطر نامی ۱۶ میلی متر، قطر بدنه ۱۴,۲ میلی متر و قطر قسمت رزوه ۸/۵ اینچ می باشد.در میله های با قطر نامی ۲۰ میلی متر، قطر بدنه ۱۷,۲ میلی متر و قطر قسمت رزوه ۴/۳ اینچ می باشد.طول این میله ها عمدتاً ۱۵۰۰ میلی متر بوده و برای طول های بالاتر دو یا چند عدد میله توسط کوپلر به یکدیگر متصل می شوند. تست ضخامت پوشش، مطابق این استاندارد حداقل ضخامت مس می بایست ۲۵۴ میکرون باشد.      

توصیه های مهم الکترود زمین نباید به ساختمان نزدیک باشد بلکه در فاصه ای حداقل ۱.۵m نصب شود. جهت عملکرد رله های حفاظتی و فیوز، مقاومت زمین باید به اندازه کافی کم تا جریان به راحتی از آن عبور کند. اما این مقدار ثابت نیست چون به تغییرات آب و هوا و رطوبت بستگی دارد. الکترود زمین باید همیشه در حالت عمودی در داخل زمین و یا گودال قرار داده شده است چون ممکن است تماس با لایه های زمین متفاوت باشد. اتصال هادی زمین به بدنه، قطعات فلزی و سرب زمین باید محکم باشد. از پیچ و مهره لوله فلزی کوتاه برای اتصال سیم به صفحات ارت باید استفاده شود. برای محافظت از خوردگی مفاصل از گریس استفاده می شود. سرب از طریق پیچ و مهره از دو مکان بر روی صفحه زمین محکم می شود.

مــحصولات مرتبط