سر کابل اس سی نگزنس مالتی مود گالری تصاویر

سر کابل اس سی نگزنس مالتی مود

محصول جدید

وظیفه سر کابل برقراری ارتباط بین هادی کابل و دیگر تجهیزات میباشد. سر کابل پس از برقراری ارتباط هادی کابل به قسمت های برق دار شبکه، وظیفه ایزولاسیون هادی را در محل اتصال بر عهده دارد.

تماس بگیرید

N102.462

وظیفه سر کابل برقراری ارتباط بین هادی کابل و دیگر تجهیزات میباشد. سر کابل پس از برقراری ارتباط هادی کابل به قسمت های برق دار شبکه، وظیفه ایزولاسیون هادی را در محل اتصال بر عهده دارد.

مــحصولات مرتبط