patch panel nexans24 port گالری تصاویر

patch panel nexans24 port

محصول جدید

این پچ پنل که شماره فنیN521.663 داراست برای بسته شدن در داخل رک طراحی وساخته شده کهبه وسیله دو زبانه در کناره قاب بالای به بدنه رک بسته میشود.همچنین روبنده شکیل وزیبای که شمارهای هرپورت را مشخص میکند بر روی بدنه پچ پنل بسته میشود که زیبای کار را حفظ کند.در قسمت عقب patch panel نگهدارنده کابلها تعبیه شده است.

تماس بگیرید

نگزنس
24 پورت
N 521.663

این پچ پنل که شماره فنیN521.663 داراست برای بسته شدن در داخل رک طراحی وساخته شده کهبه وسیله دو زبانه در کناره قاب بالای به بدنه رک بسته میشود.همچنین روبنده شکیل وزیبای که شمارهای هرپورت را مشخص میکند بر روی بدنه پچ پنل بسته میشود که زیبای کار را حفظ کند.در قسمت عقب patch panel نگهدارنده کابلها تعبیه شده است که به کمک بست کمربندی تمامی کابلها را به نگهدارنده ای پچ پنل نگزس فیکس و محکم مینماید.و از تکانها و ضرباته وارده به کابلها جلوگیری میکند.این امر باعث طول امر ارتباط بین کانکشن ها میشود.قاب پچ پنل ۲۴ پورت نگزنس از دو قسمت بالای و زیرین تشکیل شده است .در این سری از پچ پنل نگزنس در جای گزاری و بلعکس خارج نمودن کیستون ها از محل آنهاست که با وجود خار های فنری تعبیه شده در قسمت زیرین کشویپچ پنل نگزس است که به سادگی میتوان بار ها و بارهاکیستون ها را در جایش قرار داد .

مــحصولات مرتبط