کادر 2 ماژول 1 خانه ترانک لگراند گالری تصاویر

کادر 2 ماژول 1 خانه ترانک لگراند

محصول جدید

برای قرار گرفتن مکانیسم های مختلف مانند پریز برق یا شبکه در ترانک نیاز است که از کادر استفاده شود. بسته به شرایط چیدمان مکانیزم ، می توان از کادر دو ماژول استفاده کرد. این کادر با کد 078802 برای ترانکهای با درب 65 میلی متری استفاده می شود.

تماس بگیرید

سفید
لگراند
فرانسه
078802

برای قرار گرفتن مکانیسم های مختلف مانند پریز برق یا شبکه در ترانک نیاز است که از کادر استفاده شود. بسته به شرایط چیدمان مکانیزم ، می توان از کادر دو ماژول استفاده کرد. این کادر با کد 078802 برای ترانکهای با درب 65 میلی متری استفاده می شود.

مــحصولات مرتبط