کادر 2 ماژول ترانک لگراند 85

محصول جدید

برای قرار گرفتن مکانیسم های مختلف مانند پریز برق یا شبکه در ترانک نیاز است که از کادر استفاده شود. بسته به شرایط چیدمان مکانیزم ها می توان از کادر یک خانه یا همان دو ماژول استفاده کرد. این کادر با کد 010992 برای ترانکهای با درب 85 میلی متری استفاده می شود

تماس بگیرید

سفید
لگراند
فرانسه
010992

برای قرار گرفتن مکانیسم های مختلف مانند پریز برق یا شبکه در ترانک نیاز است که از کادر استفاده شود. بسته به شرایط چیدمان مکانیزم ها می توان از کادر یک خانه یا همان دو ماژول استفاده کرد. این کادر با کد 010992 برای ترانکهای با درب 85 میلی متری استفاده می شود

مــحصولات مرتبط