سوکت گوشی تلفن RJ9 گالری تصاویر

سوکت گوشی تلفن RJ9

محصول جدید

سوکت گوشی تلفن RJ9 مخصوص بند فنری گوشی تلفن که ۴ پین می باشد و از سوکت تلفن rj11 کوچک تر است .

از جک RJ9 برای اتصال هندست به گوشی های تلفن استفاده می شود

تماس بگیرید

100 عدد
RJ9

سوکت گوشی تلفن RJ9 مخصوص بند فنری گوشی تلفن که ۴ پین می باشد و از سوکت تلفن rj11 کوچک تر است .

از جک RJ9 برای اتصال هندست به گوشی های تلفن استفاده می شود

مــحصولات مرتبط