کادر 2 خانه 4 ماژول ترانک سوپیتا گالری تصاویر

کادر 2 خانه 4 ماژول ترانک سوپیتا

محصول جدید

ترانک ها وسایلی برای عبور کابل ها هستند اما نمی شود بر روی آن ها تجهیزات شبکه را نصب نمود. برای همین از ابزاری به نام ترانک استفاده می شود.

قابلیت اتصال دو ماژول بزگ پریز برق و پریز شبکه

قابلیت اتصال چهار ماژول کوچک شبکه و تلقن RJ11,RJ45

تماس بگیرید

45*90 میلی متر
200 g
سفید
سوپیتا
ایران
کادر ماژول ترانک

ترانک ها وسایلی برای عبور کابل ها هستند اما نمی شود بر روی آن ها تجهیزات شبکه را نصب نمود. برای همین از ابزاری به نام ترانک استفاده می شود.

قابلیت اتصال دو ماژول بزگ پریز برق و پریز شبکه

قابلیت اتصال چهار ماژول کوچک شبکه و تلقن RJ11,RJ45

مــحصولات مرتبط