کادر 45 چهار ماژول البرز گالری تصاویر

کادر 45 چهار ماژول البرز

محصول جدید

این کادر دارای دو خانه برای قرارگیری دو کلید یا پریز در ابعاد 45×45 میلیمتر می باشد ، شما می توانید این کادر دو خانه را روی بدنه ترانکینگ البرز نصب نمایید و دو کلید یا پریز موردنظرتان را داخل آنها جاسازی کنید تا در نهایت شبکه ای یکپارچه از تجهیزات الکترونیکی را داشته باشید.

 

8,700 تومان

45*45
تراکینیگ
ABS
سفید
البرز
ایران

این کادر دارای دو خانه برای قرارگیری دو کلید یا پریز در ابعاد 45×45 میلیمتر می باشد ، شما می توانید این کادر دو خانه را روی بدنه ترانکینگ البرز نصب نمایید و دو کلید یا پریز موردنظرتان را داخل آنها جاسازی کنید تا در نهایت شبکه ای یکپارچه از تجهیزات الکترونیکی را داشته باشید.

 

مــحصولات مرتبط