سه راهی ترانک البرز

محصول جدید

سه راهی ترانکینگ 105×50 البرز قطعه ای است که در دسته متعلقات انواع ترانکینگها قرار می گیرد و کاربرد آن برای خروج ترانک در سایزهای مختلف است . استفاده از این محصول سبب می شود تا هم زمان سه شاخه ترانکینگ به یکدیگر متصل گردند و مسیری منسجم و یکپارچه ایجاد نمایند.

 

15,100 تومان

تراکینیگ
ABS
سفید
البرز
ایران

سه راهی ترانکینگ 105×50 البرز قطعه ای است که در دسته متعلقات انواع ترانکینگها قرار می گیرد و کاربرد آن برای خروج ترانک در سایزهای مختلف است . استفاده از این محصول سبب می شود تا هم زمان سه شاخه ترانکینگ به یکدیگر متصل گردند و مسیری منسجم و یکپارچه ایجاد نمایند.

 

مــحصولات مرتبط