کابل تلفن 2 زوج 0.5 کرمان گالری تصاویر

کابل تلفن 2 زوج 0.5 کرمان

محصول جدید

کابل مخابراتی تلفن 05 ،دارای 2 زوج (4 رشته)که رنگ آن طوسی از نوع هوایی میباشد.شرکت سازنده آن کابل کرمان بوده است.

کاربرد آن در زمینه خطوط تلفن و مخابرات است.

تماس بگیرید

250 متر
IEC60708
A-2Y(st)2Y
4 رشته
2 زوج
0.5 میلیمتر
طوسی
کابل مخابراتی و تلفن

کابل مخابراتی تلفن 05 ،دارای 2 زوج (4 رشته)که رنگ آن طوسی از نوع هوایی میباشد.شرکت سازنده آن کابل کرمان بوده است.

کاربرد آن در زمینه خطوط تلفن و مخابرات است.

مــحصولات مرتبط