کابل تلفن 4 زوج 0.5 کرمان گالری تصاویر

کابل تلفن 4 زوج 0.5 کرمان

محصول جدید

کابل مخابراتی تلفن 05 ،دارای 4 زوج (8 رشته)که رنگ آن طوسی از نوع هوایی میباشد.شرکت سازنده آن کابل کرمان بوده است.

کاربرد آن در زمینه خطوط تلفن و مخابرات است.

تماس بگیرید

IEC60708
A-2Y(st)2Y
8 رشته
4 زوج
0.5 میلیمتر
طوسی
کابل مخابراتی و تلفن

کابل مخابراتی تلفن 05 ،دارای 4 زوج (8 رشته)که رنگ آن طوسی از نوع هوایی میباشد.شرکت سازنده آن کابل کرمان بوده است.

کاربرد آن در زمینه خطوط تلفن و مخابرات است.

مــحصولات مرتبط