کابل تلفن 25 زوج 0.5 کرمان گالری تصاویر

کابل تلفن 25 زوج 0.5 کرمان

محصول جدید

کابل مخابراتی تلفن 05 ،دارای 25 زوج (50 رشته)که رنگ آن طوسی از نوع هوایی میباشد.شرکت سازنده آن کابل کرمان بوده است.کاربرد آن در زمینه خطوط تلفن و مخابرات است.

تماس بگیرید

IEC60708
A-2Y(st)2Y
50 رشته
25 زوج
0.5 میلیمتر
طوسی
کابل مخابراتی و تلفن

کابل مخابراتی تلفن 05 ،دارای 25 زوج (50رشته)که رنگ آن طوسی از نوع هوایی میباشد.شرکت سازنده آن کابل کرمان بوده است.

کاربرد آن در زمینه خطوط تلفن و مخابرات است.

مــحصولات مرتبط