پشتیبانی حضوری پشتیبانی تلفنی پشتیبانی از راه دور ( بصورت ریموت ) پشتیبانی بر اساس چک لیست